subota, 17. veljače 2007.

Načini nastanka i prestanka patriae potestas

Pod patriam potestatem dolazi se rođenjem i pravnim poslovima nakon rođenja: arogacijom, adopcijom i legitimacijom. Rođenjem pod patriam potestatem dolazi dijete začeto u zakonskom rimskom braku za vrijeme trajanja tog braka. Pater familias bi uz određeni religijski ceremonijal prihvatao to dijete, a ako to ne bi učinio dijete je bilo odbačeno i osuđeno na smrt. Ograničavanjem očinske vlasti pater familias je izgubio ius vitae ac necis. Za osobe koje nisu rođene u obitelji, voljom obiteljskog starješine su mogle doći pod očinsku vlast putem pravnih poslova, usvajanjem.

Arrogatio je vršena uz vrhovnog svećenika pontifex maximus pred kurijatskom skupštinom. Arogirati se mogao samo odrasli muškarac sui iuris, koji bi pretrpio capitis deminutio minima. Tada bi on zajedno s ostalim članovima obitelji i obiteljskom imovinom potpadao pod očinsku vlast adroganta.

Adoptio je posinjenje osobe alieni iuris, koja iz prijašnje patriae potestas prelazi pod očinsku vlast novog pater familiasa. Osoba alieni iuris nije imala vlastite imovine, pa adopcija nije imala imovinskog učinka. Adoptirani je najprije putem prividne prodaje (trostruke prividne mancipacije ako se radilo o muškoj osobi i jednostruke za ženske osobe), oslobađan ranije očinske vlasti, a onda je pred magistratom u formi in iure cessio zasnivana nova očinska vlast.

Legitimatio je pozakonjenje vanbračne djece iz konkubinata. Uvedeno je u postklasičnom razdoblju za vladavine Konstantina. Vršilo se na tri načina: naknadnim sklapanjem braka izvanbračnih roditelja, stupanjem izvanbračnog u službu kurijala i carevim reskriptom.

Očinska vlast je prestajala zbog prirodne ili građanske smrti imatelja vlasti ili podčinjenoga, emancipacije i zbog položaja u državnoj službi koji bi postigla osoba alieni iuris.

Emancipatio je poseban, dragovoljan način prestanka očinske vlasti u obliku pravnog posla.

četvrtak, 15. veljače 2007.

Pojam očinske vlasti - PATRIA POTESTAS

Očinska vlast - patria potestas je doživotna i u najstarije vrijeme neograničena vlast kućnog starješine - pater familiasa nad osobama i obiteljskom imovinom.

Vremenom je došlo do diferenciranja te vlasti na vlast nad robovima - dominica potestas, vlast nad slobodnima koje je pater familias ustupao drugima na određeno vrijeme - mancipium, vlast nad ženom - manus, vlast nad djecom rođenom i usvojenom i nad daljim potomcima - patria potestas.

Pater familias je imao sljedeća prava:

1. IUS VITAE AC NECIS - pater familias je odlučivao o životu i smrti, bilo kroz kažnjavanje ili ubijanje svoje djece. Ovo pravo je pater familias u Justinijanovom periodu izgubio.

2. IUS VENDENDI - pravo prodaje djece i podčinjenih osoba. Nakon treće prodaje gubio je patriam potestatem.

3. IUS VINDICANDI - očevo pravo da traži izručenje svoje djece i podčinjenih osoba od trećih koji su ih izdržavali.Filii familias nisu mogli raspolagati imovinom, niti su mogli ugovorima obvezivati imatelja vlasti. Njihove su obveze imale karakter naravnih obveza. Kada su osobe alieni iuris uključene u ugovorne obveze pretor je uveo actiones aedicticae qualitatis, gdje je pater familias u određenim slučajevima odgovoran za obveze kućne djece. Na temelju actio de peculio imatelj vlasti je odgovarao za obveze iz poslovanja pekulijem. Imovina koju su podčinjeni dobivali od oca na samostalno upravljanje i raspolaganje zvala se peculio profecticium. Imovina koju bi stekli u vojnom pohodu i kojom su od principata mogli oporučno raspolagati - peculium castrense. U postklasičnom pravu imovina stečena u državnoj službi - peculium quasi castrense. Bona materna je bila imovina naslijeđena od majke ili njenih predaka s karakterom pekulijarne imovine. Kasnije je ova imovina nazvana zajedničkim imenom - bona adventicia i vlasnik ove tri imovine moglo je biti kućno dijete. Justinijanovo pravo je očinsku vlast svelo na jako uske okvire, pa su osobe alieni iuris mogle slobodno raspolagati svojom imovinom.

srijeda, 14. veljače 2007.

Oblici sklapanja, učinak i prestanak braka

Oblik sklapanja braka ovisio je o tome namjerava li se brakom zasnovati muževljeva vlast (ili njegovog obiteljskog starješine) nad ženom - matrimonium cum manu, ili te namjere nije bilo - matrimonium sine manu. Brak s manusom je zaključivan u formama: confaraetio (bio je svečani oblik sklapanja braka, dostupan samo patricijima); coëmptio (prividna kupnja žene u formi mancipacije); usus (činjenica zajedničkog života) - žena provede godinu dana u muževljevoj kući, zasnuje se manus muža ili njegovog kućnog starješine. Ako žena to nije željela trebala je izostati tri noći - usurpatio trinoctii i nakon toga proces je ponovo započinjao.

Zaključenje braka je izazivalo i određene posljedice i u osobnim i u imovinskim odnosima bračnih drugova. U braku cum manu žena je raskidala agnatsku vezu sa svojom obitelji i potpadala pod očinsku vlast muža. Gubila je pravo na obiteljsku imovinu, ali je u novoj obitelji dobivala isti položaj kao i ostala ženska djeca - agnatske kćeri i omogućeno joj je nasljedno pravo u muževljevoj obitelji. U manus braku, žena je bila imovinsko - pravno nesposobna. Imovina koju je imala prije braka i sve što je stekla tokom braka pripadalo je novom pater familiasu. Dok je bila pod njegovom vlašću nije je mogao prodati u ropstvo, ali je mogao ubiti u slučaju preljube i pijanstva.

Nakon principata se sve više upražnjava brak bez manusa - matrimonium sine manu. Tu je bila dovoljna faktična zajednica bračnih drugova i njihova želja - affectio maritalis i zajednica se smatrala brakom. Brak bez manusa nije utjecao na pravnu i poslovnu sposobnost žene. U ovom braku je vrijedilo načelo razlučene imovine. Ako je bila sui iuris, zadržavala je svoju imovinu, a ako je bila alieni iuris sticala je za svog imatelja vlasti. Samostalno je upravljala tom imovinom. I nakon braka je zadržavala agnatsku vezu sa ranijom obitelji. Ostajala je sui iuris ako je tako bilo u trenu zaključenja braka. U slučaju spora o porijeklu imovine, vrijedilo je da je muževljeva dok se drugačije ne dokaže.

Pravne posljedice braka bez manusa: uzajamno poštovanje, pomaganje i vjernost, žena je dobivala društveni položaj muža i pravo na uzdržavanje. Morali su izbjegavati svaki akt koji bi doveo u pitanje postojanje bračne zajednice, nisu se smjeli tužiti, svjedočiti jedno protiv drugog. Muž je upravljao mirazom, ali prema ostaloj imovini žene nije imao pravo. Ovaj brak se razlikovao od konkubinata jer se smatralo da su bračni drugovi istog društvenog položaja pošto žive zajedno. Brak je prestajao smrću, uslijed capitis deminutio maxima i media i razvodom - divortium. Ako je brak prestajao smrću, žena je morala tugovati - tempus lugendi 10 mjeseci. To je uvedeno kako bi se riješila dvojba mogućeg očinstva djeteta u novom braku. Kasnije je to vrijeme produženo na 12 mjeseci i vrijedilo je i u slučaju razvoda. Brak s manusom imali su pravo razvesti muž ili njegov pater familias. Confaraetio je razrješavan s diffaraetio, coëmptio - remancipatio, a usus stvarnim prekidanjem bračne zajednice.

utorak, 13. veljače 2007.

Miraz - DOS

Miraz (dos) je imovinski doprinos koji su žena, njezin pater familias ili srodnici davali mužu radi lakšeg uzdržavanja obitelji. U početku je ovo bila moralna obaveza, a od perioda Augusta je postala pravna obaveza žene, ako je bila sui iuris. Miraz koji je davao pater familias zvao se dos profecticia, a dos adventicia je bio miraz iz drugih izvora. Miraz se mogao ugovoriti na razne načine: dos aut datur, aut dicitur, aut promittitur. Obveza davanja miraza je poticala iz promissio dotis:

- dotis dictio - jednostrano obecanje miraza, verbalni kontrakt.

- datio dotis - prenošenje miraznih dobara na muža.

- pactum dotis - neformalnim ugovorom dato obećanje.Dok je preovladavao brak s manusom (matrimonium cum manu), miraz je postajao muževljevo vlasništvo, ali zbog čestih razvoda miraz je putem cautio rei uxoriae bio vraćan. Kasnije je muž mogao biti tužen s actio rei uxoriae.U vrijeme Konstantina raširen je običaj darovanja prije braka. Donatio ante nuptias, contrados je bio dar koji je zaručnik ili njegov pater familias davao zaručnici očekujući da će namjeravani brak biti sklopljen. Ovaj je dar odgovarao vrijednosti miraza. Darovanom imovinom je upravljao muž, njegovom smrću bi pripala djeci, ali je žena imala pravo uživanja.

U Justinijanovom pravu u korist žene je bila ustanovljena prešutna hipoteka na cjelokupnoj muževljevoj imovini, radi osiguranja miraza, a ženi je pripadala i vlasnička tužba rei vindicatio za potrazivanje miraznih stvari.