nedjelja, 4. ožujka 2007.

Ispitna pitanja (111)

 1.  Izvori prava u rimskom pravu

 2.  Periodizacija u razvoju Rimske drzave i prava (pitanja po periodima)

 3.  Zakonik XII ploca - Lex duodecim tabularum

 4.  Ius honorarium - pretorsko pravo

 5.  Klasicna rimska jurisprudencija

 6.  Justinijanova kodifikacija - Corpus iuris civilis

 7.  Recepcija rimskog prava

 8.  Pravna i poslovna sposobnost - Caput i status

 9.  Capitis deminutio - promjena statusa

10. Status libertatis

11. Manumissio - manumisije

12. Patronat

13. Stanja slicna ropstvu

14. Status civitatis

15. Status familiae

16. Ogranicenja pravne i poslovne sposobnosti

17. Pravne (juristicke) osobe

18. Pojam i povijesni razvoj rimske obitelji

19. Srodstvo i stupnjevi srodstva

20. Pojam i pretpostavke braka

21. Zaruke - Sponsalia

22. Oblici sklapanja, ucinak i prestanak braka

23. Miraz - Dos

24. Patria potestas - pojam ocinske vlasti

25. Nacini nastanka i prestanka patriae potestas

26. Tutorstvo - Tutela

27. Skrbnistvo - Cura

28. Pojam i podjela stvari

29. Pojam i vrste posjeda

30. Sticanje i gubitak posjeda

31. Zastita posjeda

32. Pojam i vrste stvarnih prava

33. Pojam i vrste prava vlasnistva

34. Suvlasnistvo - Condominium

35. Ogranicenje prava vlasnistva

36. Okupacija

37. Nalaz blaga

38. Prirastaj - Accesio

39. Preradba stvari - Specificatio

40. Cominixtio, confusio, fructus

41. Uzukapija

42. Longi temporis praescriptio id longissimi temporis praescriptio; dosjelost prema Justinijanovom pravu

43. Mancipatio

44. In iure cesio

45. Tradicija - traditio

46. Rei vindicatio

47. Actio publiciana

48. Actio negatoria

49. Zemljisne sluznosti - Servitutes praediorum

50. Osobne sluznosti - Servitutes personarum

51. Emfiteuza

52. Superficies

53. Zalozno pravo

54. Hipoteka55. Pojam i predmet obveze

56. Uvjet - Conditio

57. Rok - Dies

58. Namet - Modus

59. Error - bludnja

60. Izvori obveza

61. Prirodne obveze - Obligationes naturales

62. Razdjeljene i solidarne obveze

63. Porucanstvo/jamstvo

64. Cesia

65. Actiones aedicticiae qualitatis

66. fakultativne i alternativne obveze

67. Zakasnjenje duznika i vjerovnika

68. Naknada stete

69. Culpa - nemarnost

70. Prestanak obveza ipso iure

71. Prestanak obveze ope exceptionis

72. Novacija

73. Prijeboj74. Nexum

75. Stipulacija

76. Literarni kontrakti

77. Zajam - mutuum

78. Ostava - depozitum

79. Posudba - comodatum

80. Piducia, pignus

81. Kupoprodaja - emptio venditio

82. Odgovornost prodavaoca za pravne i fakticke nedostatke prodate stvari

83. najam - locatio conductio

84. Drustvena pogodba, ortakluk - societas

85. Nalog - mandatum

86. Inominanti, bezimeni kontrakti

87. Pacta (pacta pretoria, pacta legitima)

88. Poslodovstvo bez naloga - negotiorum gestio

89. Slucajna zajednica - Comunio incidens

90. Bezrazlozno obogacenje - Condictiones sine causa

91. Furtum - kradja

92. Rapina - razbojnistvo

93. Iniuria - povreda tudje osobnosti

94. Damnum iniuria datum - povreda tudje stvari

95. Dolus - orevara

96. Vis ac metus - sila i strah

97. Alienatio in fraudem creditorum

98. Opce karakteristike deliktnih obveza

99. Kvazidelikti100. Intestantno naslijedjivanje po zakoniku 12 ploca

101. Intestantno naslijedjivanje po pretorskom pravu

102. Intest. nasl. po Justinijanovom pravu

103. Pojam i povijesni razvoj testamenta

104. Testamenti factio activa id testamenti factio pasiva

105. Substitucije

106. Nuzno nasljedno pravo

107. Hereditas iacens - lezeca ostavina

108. Transmisio id adrescendio

109. Legati

110. Phideicomisi

111. Historijski razvoj rimskog sudskog postupka (legisakcioni, formularni i kognicioni)

Nema komentara:

Objavi komentar