ponedjeljak, 30. listopada 2006.

Izvori za rimsku pravnu povijest

Izvori prava obuhvaćaju:

* izvore prava u materijalnom smislu (fontes iuris essendi)

* izvore prava u formalnom smislu (fontes iuris cognoscendi)Izvori prava u materijalnom smislu su akti kojima država stvara pravo.

U rimskom pravu to su:

1. običajno pravo (consuetudo mores)

2. zakoni (leges)


3. magistratski edikti (magistratuum edicta)

4. djelatnost pravnika (responsa prudentium)


5. mišljene senata (senatus consulta)

6. carske konstitucije (constitutiones principum)Izvori prava u formalnom smislu su pojave i oblici iz kojih se može saznati sadržaj nekog prava.

U rimskom pravu to su:

1. sačuvana djela uglednih rimskih pravnika (Justinijanove kodifikacije, Gajeve institucije)

2. sačuvane javne i privatne isprave

3. djela nepravnih pisaca (književnika, ekonomista, historičara, govornika itd.)

4. epigrafski natpisi (natpisi na hramovima, nadgrobnim spomenicima, javnim građevinama)

5. zapisi sa papirusa

Nema komentara:

Objavi komentar