utorak, 31. listopada 2006.

Pojašnjenje latinskih pojmova; uvod

- ius Romanum, ius Romanorum - Rimsko pravo

- ius - pravo/svjetovna pravila

- fas - religijska pravila

- ius civile - civilno/građansko pravo

- cives - građani

- ius gentium - pravni sistem primjenjivan na sve narode koji su živjeli na rimskom teritoriju (peregrini)

- leges - zakoni

- praetor peregrinus - poseban pravosudni magistrat nadležan za rješavanje odnosa peregrina kao i Rimljana i peregrina

- ius naturale - one ustanove koje su zajedničke svim živim bićima; pravo koje se nasljeđuje rođenjem

- fontes iuris essendi - izvori prava u materijalnom smislu

- fontes iuris cognoscendi - izvori prava u formalnom smislu

- consuetudo mores - običajno pravo

- magistratuum edicta - magistratski edikti

- responsa prudentium - djelatnost pravnika

- senatus consulta - mišljenje senata

- constitutiones principum - carske konstitucije

Nema komentara:

Objavi komentar