petak, 15. prosinca 2006.

Justinijanova kodifikacija - CORPUS IURIS CIVILIS

Justinijan je bio posljednji car Rimskog Carstva koji je već na početku vladavine odlučio kodificirati cjelokupno rimsko pravo: IUS i LEGES.

Za kodifikatorski posao je formirana komisija od istaknutih pravnika i profesora sa Tribonijanom na čelu.

529. godine stupa na snagu CODEX IUSTINIANUS - zbirka carskih konstitucija izdatih prije Justinijana i prilagođenih novim potrebama. Taj kodeks nije sačuvan.

533. godine proglašene su DIGESTA ili PANDACTAE - veliki zbornik pravničkog prava - IUS. Od 50 knjiga sve osim 30. 31. i 32. se dijele na titule, koje se sastoje od fragmenata, uzetih iz djela rimskih pravnika. Veći fragmenti su dalje podijeljeni na uvod - principum i paragrafe. Digeste imaju posebnu vrijednost jer su Justinijanovi kompilatori u naslovu svakog fragmenta označili ime pravnika i naziv djela uzetog teksta. Najveći broj tekstova je uzet od pravnika koji su sačinjavali "senat mrtvih" (Ulpijan, Paul, Papinijan, Scevola, Julijan, Gaj itd.)

Najveći dio Digesta se odnosi na privatno pravo, pa su one važan izvor za recipirano (pandektno) pravo.

INSTITUTIONES - predstavljaju priručnik rimskog prava sa zakonskom snagom. Napisane su po uzoru na Gajeve Institucije sa podijelom na 4 knjige, koje se dijele na titule i paragrafe. Tu je obrađeno statusno, obiteljsko, stvarno, obvezno i nasljedno pravo, kao i pitanja građanskog i kaznenog postupka. Nakon objavljivanja Kodeksa Justinianusa, Justinijan je donio 50 novih konstitucija koje su 534. godine objavljene pod imenom CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS.

Nakon kodifikacije Justinijan je objavio i NOVELLAE koje se odnose na sva područja privatnog života. One su sačuvane u privatnim zbirkama.

Nema komentara:

Objavi komentar