četvrtak, 22. prosinca 2011.

Najam (locatio conductio)

Najam (locatio conductio) je konsenzualni potpuno dvostrano obvezujuci kontrakt bonae fidei kojim se jedna stranka obvezuje prepustiti drugoj stranci stvar na upotrebu (locatio conductio rei) ili joj staviti na raspolaganje svoju radnu snagu (locatio conductio operarum), ili joj izvrsiti neko djelo (locatio conductio operis), a druga se stranka obvezuje platiti za to odredjenu naknadu.

Termin locatio conductio obuhvaca tri ugovora: ugovor o najmu ili zakupu stvarilocatio conductio rei, ugovor o najmu radne snage locatio conductio operarum, ugovor o djelu locatio conductio operis.

Locatio conductio rei

Locatio conductio rei (ugovor o zakupu) je konsenzualni sinalagmaticni kontrakt kojim se jedna strana (zakupodavac – locator) obvezuje predati na privremenu upotrebu neku svoju stvar, a druga strana (zakupnik – conductor) obvezuje se platiti odredjenu naknadu (zakupninu – merces).

Bitni sastojci zakupa su: stvar koja je predmetom ugovora, najamnina i vrijeme trajanja ogovora.
Predmet zakupa:

Predmet zakupa su nepotrosne stvari, pokretne i nepokretne, kao i neka prava (ususfructus, superficies, emfiteuza).
Najamnina:

Najamnina je naknada koju se zakupnik obvezuje dati zakupodavcu za upotrebu i koristenje stvari. Conductor dobiva stvar samo u detenciju, nema posjedovnu ni stvarnopravnu zastitu.

Karakteristike zakupa:

Locatio conductio rei je sinalagmaticni kontrakt bonae fidei. Zakljucenjem ugovora istovremeno nastaju prava i obveze za obje stranke. Ugovor se najcesce zakljucuje na odredjeno vrijeme, a ako rok nije ugovoren, svaka je stranka ovlastena raskinuti ugovor kada zeli, postujuci nacelo bonae fidei. Ako nakon isteka ugovorenog vremena stranke ne bi nista poduzele, smatralo se da je doslo do presutnog produzenja ugovora na isti rok – relocatio tacita.

Prava i obveze stranaka:

Locator - (zakupodavac) je obvezan predati stvar u ispravnom stanju i omoguciti najamniku njezino koristenje. Duzan je odrzati stvar u upotrebljivom stanju i jamciti za pravne i fizicke nedostatke kako bi najamnik mogao ostvariti ciljeve zbog kojih je zakljucio ugovor. Najmodavac snosi nuzne i korisne troskove i druge terete. Locator ne mora biti vlasnikom stvari koju je dao u najam. Obvezan je stititi najmnika od trecih osoba koje bi ga uznemiravale ili mu oduzele svar i nadoknaditi mu stetu. Ako conductor ne plati naknadu, najmodavac ima pravo zaloga na najamnikovim stvarima. Locator snosi rizik za slucajnu propast stvari (periculum est locatoris).

Conductor – zakupnik, je obvezan platiti ugovorenu najamninu i vratiti neostecenu stvar po isteku predvidjenog vremena. Najamnina se u pravilu sastojala u novcu i morala je biti odredjena ili odrediva – certa i istinita – vera. Kod zakupa poljodjelskih zemljista zakupnina se u cjelosti ili djelomicno mogla platiti u naravi. Najamnik ne mora platiti odgovarajuci dio najamnine ako je stvar propala uslijed slucaja ili ako uslijed najmodavceve krivnje nije mogao upotrebljavati stvar. Nacelo periculum est locatoris vrijedi i za zakup poljodjelskih povrsina jer zakupnik ima pravo traziti odgovarajuce snizenje zakupnine ako je zetva bila slaba. Rizik je i u ovom slucaju snosio zakupodavac. Najamnik mora koristiti stvar kao dobar domacin, pa odgovara do visine culpa levis in abstracto. Nije duzan snositi stetu do koje dodje uslijed redovite upotrebe stvari. Ima pravo dati stvar u podnajam.

Zastita:

Za zastitu prava ugovornih stranaka su predvidjene actiones bonae fidei: actio locati, za zastitu prava najmodavca (locator) i actio conducti za ostvarivanje prava i zahtjeva najamnika (conductor).

Prestanak:

Locatio conductio rei prestaje istekom ugovorenog roka. Ako se stranke nisu dogovorile o vremenu trajanja ugovora, mogle su ga raskinuti u bilo koje vrijeme postujuci nacelo bonae fidei. Za zakup zemljista se podrazumjeva rok od pet godina.

Locator je mogao otkazati ugovor i prije isteka ugovorenog roka ako conductor nije placao najamninu, nije se ponasao kao dobar domacin ili je upotrebljavao stvar suprotno ugovoru. Kontrakt je prestajao ako je stvar propala ili postala nesposobna biti predmetom ugovora, te u slucajevima ako je najmodavac stvar otudjio ili mu je bila potrebna.

Conductor je mogao otkazati ugovor prije roka ako locator nije odrzavao stvar u upotrebljivom stanju i nije osigurao njezino normalno koristenje. Obje su stranke mogle tokom prve godine odustati od ugovora bez obrazlozenja i naknade.

Locatio conductio operarum

Locatio conductio operarum (ugovor o najmu radne snage, ugovor o sluzbi) je konsenzualni sinalagmaticni kontrakt kojim se jedna strana (najamni radnik – locatorobvezuje staviti na raspolaganje za odredjeno vrijeme svoju radnu snagu, a druga se strana (poslodavac – conductor) obvezuje za to platiti naknadu (merces).

Bitni elementi ugovora su: rad (operae) i najmanina (merces). Predmet ugovora o najmu radne snage:

Predmetom ugovora je opera (rad). Najcesce se radilo o rucnom radu nize vrste koji su obicno obavljali robovi.

Karakteristike ugovora:

Locatio conductio operarum je konsenzualni sinalagmaticni kontrakt bonae fidei. To je rocni posao jer se najamnik obvezivao staviti svoju radnu snagu na raspolaganje za odredjeno vrijeme. Naknada se nije mogla ugovoriti za razdoblje krace od jednog dana.
Prava i obveze stranaka:

Najamni radnik – locator je obvezan staviti na raspolaganje poslodavcu svoju radnu snagu. Mora raditi savjesno, u skladu sa ugovorom i uputama poslodavca kroz ugovoreno vrijeme. Posao mora obavljati osobno. Poslove je morao obavljati s paznjom dobrog domacina, sto znaci da je za propuste odgovarao do visine culpa levis in abstracto. Bio je odgovoran i za svoju strucnu nesposobnost. Nije imao pravo na naknadu za ono vrijeme u kojem je svojom krivnjom ili zbog bolesti bio sprijecen raditi.

Poslodavac – conductor je obvezan platiti najamniku naknadu koja je odredjivana u jednom iznosu za sve ugovoreno vrijeme, ili za svaku vremensku jedinicu. Najamnina je isplacivana unatrag. Poslodavac je duzan platiti ugovorenu naknadu i za ono vremensko razdoblje u kojem najamnik nije radio, ako je do ove nemogucnosti koristenja najamnikove radne snage doslo uslijed poslodavcevog propusta ili iz drugih razloga. Conductor je snosio rizik za obustavu radova uslijed slucaja. Za svoje obveze prema najamniku odgovara do visine culpa levis in abstracto.

Zastita:

Za ostvarivanje medjusobnih prava i zahtjeva strankama su stajale na raspolaganju actiones bonae fidei: najamni radnik (locator) je ostvarivao putem actio locati svoje zahtjeve prema poslodavcu, dok je zastita prava poslodavca (conductor) bila osigurana s actio conducti.


Locatio conductio operis

Locatio conductio operis (ugovor o djelu) je konsenzualni sinalagmaticni kontrakt kojim se jedna strana (izvodjac – conductor) obvezuje drugoj strani (narucitelj – locator) izvrsiti odredjeno djelo, a ovaj se obvezuje za to platiti ugovorenu naknadu.

Bitni elementi ugovora su: djelo (opus) i naknada (merces). Predmet ugovora o djelu:

Predmet ugovora o djelu je izvrsenje todno odredjenog fizickog posla. Za razliku od ugovora o najmu radne snage, za ovaj ugovor je bitan rezultat rada, tj. samo djelo (opus).
Karakteristike ugovora o djelu:

Locatio conductio operis je konsenzualni sinalagmaticni kontrakt bonae fidei. To je rocni posao jer je djelo trebalo izvrsiti i predati u odredjenom roku. Ako rok nije ugovoren, djelo je trebalo zavrsiti u razumnom roku koji je uobicajen za izvrsenje poduzetog posla.
Prava i obveze stranaka:

Narucitelj – locator je obvezan predati materijal na kojemu treba obaviti odredjeni rad. Duzan je pravodobno preuzeti izvrseno djelo i pri primopredaji isplatiti naknadu (merces).
Izvodjac – conductor je obvezan savjesno izvrsiti preuzeti posao i predati djelo narucitelju u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu. Ako se ne radi o strogo osobnoj cinidbi (intuitu personae), moze se prigodom izvrsenja djela posluziti radom svojih pomocnika ili zamjenika. Odgovara za svaku krivnju, pod kojom se podrazumjeva i njegova strucna nesposobnost, kao i za krivnju i propuste svojih pomocnika. Neki obrtnici su odgovarali i za custodiu sve do vise sile.

Zastita:

Za ostvarivannje svojih zahtjeva prema izvodjacu locator je imao na raspolaganju actio locati, dok je conductor mogao podici actio conducti za zastitu svojih prava.
Rodski razon o havarijama

Posebna pravila u Rodskom zakonu o havarijama, vrijedila su u slucaju ako je predmet ugovora bio prijevoz robe morem. Brodski i vozarski ugovori u pomorstvu zakljucivani su u formi locatio conductio. Ako je zbog vremenskih nepogoda ili napada gusara kapetan broda bio prinudjen baciti dio prevozene robe u more, tako nastalu stetu su snosili vlasnik broda i vlasnici spasenog tereta razmjerno njihovoj vrijednosti. To je nacelo opce havarije. Vlasnici zrtvovanog tereta se upucuju na actio locati protiv kapetana broda, dok je kapetan broda mogao protiv vlasnika spasenog tereta podici actio conducti i traziti razmjerno namirenje stete.

1 komentar:

  1. jasno,tacno,prezicno,sveobuhvatno.SJAJNO!

    OdgovoriIzbriši