nedjelja, 28. listopada 2007.

Suvlasništvo - CONDOMINIUM

Suvlasništvo (condominium, comproprietas) je vlasništvo više osoba na istoj fizičkoj nepodjeljenoj stvari, po dijelovima koji su alikvotno (idealno) određeni.Suvlasništvo može nastati pravnim poslovima inter vivos (ugovorom), ili mortis causa (oporukom); odlukom državnog organa; zakonom.

Alikvotni dio je samostalna stvar u pravnom prometu, može biti predmet u pravnim poslovima.

Svaki suvlasnik može samostalno raspolagati svojim alikvotnim dijelom ali ne može sklapati pravne poslove koji se ne odnose na stvar kao cjelinu, bez saglasnosti svih suvlasnika.Za raskid suvlasničke zajednice, postoje sljedeće tužbe:* ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE - ako je suvlasništvo nastalo nasljedstvom;

* ACTIO FINIUM REGUNDORUM - za uređenje međa između susjednih zemljišta;

* ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO - ako je nastalo na drugi način.

Nema komentara:

Objavi komentar