petak, 11. rujna 2009.

Zakasnjenje duznika i vjerovnika


Zakasnjenje duznika (mora debitoris) postoji kada duznik u vrijeme dospjelosti ne ispuni obvezu svojom krivnjom.
Justinijanovo pravo je razradilo pretpostavke duznikove odgovornosti. Potrazivanje je moralo biti pravovaljano, utuzivo i dospjelo. Vrijeme dospjelosti je moglo biti ugovoreno kalendarskim rokom i u tom slucaju duznik pada u zakasnjenje ako ne ispuni obvezu u roku. Vrijeme ispunjenja je moglo biti odredjeno svrhom i naravi posla. Ako vrijeme ispunjenja nije bilo nikako odredjeno onda je vrijedilo nacelo da se ispunjenje moze zahtijevati odmah pri nastanku obveze. Duznik je morao biti kriv za zakasnjenje i vjerovnik ga je morao opomenuti (interpellatio) na platez nakon dospjelosti. Duznikovo zakasnjenje izaziva znacajne pravne posljedice koje se sastoje u poostravanju duznikove odgovornosti i u obvezi na naknadu stete. Jedina posljedica duznikova zakasnjenja kod negotia stricti iuris je bila perpetuatio obligationis. Kod obveza ciji je predmet bila individualno odredjena stvar (species) duznik od casa zakasnjenja odgovara i za slucajnu propast stvari, pa njegova obveza postaje trajna. (ako dokaze da bi propala i kod vjerovnika bio bi oslobodjen) Kod negotia bonae fidei duznik je bio obvezan naknaditi svu stetu koju vjerovnik pretrpi zbog zakasnjenja, predati mu plodove koje stekne od dana zakasnjenja i platiti kamate kod novcanog duga.
Duznikovo zakasnjenje prestaje (purgatio morae) ako duznik ponudi valjano ispunjenje cinidbe.
Vjerovnikovo zakasnjenje (mora creditoris) nastupa kada vjerovnik bez opravdanog razloga odbije primiti cinidbu koju je duznik ponudio.
Ne trazi se vjerovnikova krivnja za odbijanje cinidbe. Glavne posljedice vjerovnikova zakasnjenja se ogledaju u smanjenju duznikove odgovornosti i obvezi na naknadu troskova duzniku. Duznik je imao pravo naplatiti vjerovniku troskove koje je imao oko cuvanja stvari. Dugovani novac je mogao deponirati na javnom mjestu i tako se osloboditi obveze. Vjerovnikovo zakasnjenje prestaje (purgatio morae) kada izjavi da je spreman primiti cinidbu.

Nema komentara:

Objavi komentar