utorak, 4. prosinca 2007.

MANCIPATIO

Mancipacija je najvažniji derivativni način sticanja vlasništva po propisima civilnog prava. Mancipacija je svečani formalistički pravni čin kojim se prenosilo kviritsko vlasništvo na res mancipi.U aktu mancipacije morali su sudjelovati mancipant - otuđivatelj, mancipatar - stjecatelj, osoba koja je držala vagu na kojoj su vagani komadi bakra ili bakarne šipke i petorica svjedoka, rimskih građana. Na mjestu gdje se vršila mancipacija morao je biti i predmet na kojem se htjelo prenijeti pravo vlasništva ili njegov simbol. Mancipatar je, držeći rukom predmet, morao izgovoriti svečanu formulu kojom je tvrdio da je stvar postala njegova - nuncupatio i predao bi komad bakra mancipantu kao simboličnu cijenu. Otuđivatelj - mancipant bi šutnjom priznao kupčevu tvrdnju.Kada je uveden kovani novac određene vrijednosti, nije više bilo potrebno vagati bakrene šipke. Mancipacija je od tada postala simbolični akt - imaginaria venditio, za koji je civilno pravo odobravalo prenos kviritskog vlasništva.Nakon što je postala apstraktan pravni čin, mancipacijom se prenosilo vlasništvo bilo kojeg naslova (kupoprodaje, miraza, zajma, darovanja); zasnivanje osobnopravne vlasti (muževljeve vlasti nad ženom - coemptio, zasnivanje očinske vlasti - adoptio i oslobađanje od očinske vlasti - emancipatio; oslobađanje od obveze - solutio per aes et libram; oporučivanje - testamentum per aes et libram.Mancipant je morao jamčiti mancipataru za evikciju. Ako bi treća osoba podigla vlasničku tužbu tvrdeći da je mancipirana stvar njezino vlasništvo, mancipatar je imao pravo pozvati mancipanta da se upusti u spor sa navodnim kviritskim vlasnikom. Ukoliko bi to mancipant odbio, ili ako bi spor izgubio, mancipatar je mogao podići actio auctoritatis na temelju koje bi dobio dvostruku vrijednost evinciranog predmeta.Ako je bilo mancipirano zemljište, pa se kasnije pokazalo da je zemljište manje veličine nego što je mancipant tvrdio, mancipatar je mogao uz actio de modo agri dobiti dvostruku vrijednost nedostajuće površine.U Justinijanovom pravu mancipacija je bila formalno ukinuti i zamjenjena tradicijom.

Nema komentara:

Objavi komentar